Landview BV is een gecertificeerd bodem onderzoeksbureau. Sinds 1986 heeft Landview meer dan 16.000 locaties in Nederland onderzocht waarvan het grootste deel in Noord Holland.

U bent hier

Home

Bodemlabel ®

Landview BV heeft een nieuwe kijk op de kwaliteit van de bodem waarop we leven ontwikkeld. Voor  de aanvraag van een Omgevingsvergunning ( voorheen bouwvergunning ) is het nagaan van de bodemkwaliteit middels een bodemonderzoek NEN 5740 al jaren vereist. Bij overdracht geldt er een onderzoeks- en informatieplicht van koper en verkoper, maar hier zijn geen duidelijke regels voor.

Bij bodemonderzoek wordt eerst een historisch onderzoek NEN 5725 uitgevoerd om na te gaan of er mogelijk sprake kan zijn van bodemverontreiniging vanuit het gebruik in het verleden. Worden er  geen aandachtspunten gevonden, dan kan de hypothese voor de bodemkwaliteit zijn, dat het een niet – verdachte locatie betreft, waar geen sprake zal zijn van bodemverontreiniging. Met een NEN 5740 bodemonderzoek kan dit dan cijfermatig worden bevestigd en vastgesteld.

Volgens Landview BV geven de resultaten van een bodemonderzoek NEN 5740 nog niet een voldoende beeld. We moeten immers ook naar de omgevingsfactoren kijken. Waar en hoe hoog boven zee niveau bevindt de locatie zich. Wat is de draagkracht van de ondergrond en zal heien hier noodzakelijk zijn. Bevinden er zich drukke wegen of gevaarlijke bedrijven in de omgeving. Hoe zit het met eventueel aanwezig asbest in de grond of in de bebouwing. Dit zijn allemaal vragen die ook aan de orde zijn voor een meer volledige beschrijving. Juist de omgevingsfactoren worden in toenemende mate belangrijk geacht, naast de chemische kwaliteit. Vanaf 1985 zijn immers op zoveel locaties bodemonderzoeken uitgevoerd, dat hier al erg veel kennis over is verzameld.

Dat alles hebben we verwerkt in een nieuw concept, het Bodemlabel® . Het Bodemlabel® wordt volgens een methodiek opgesteld en gebruikt door Landview BV. Binnen enkele dagen is hiermee vaak voldoende duidelijkheid te verschaffen over de te verwachten bodemkwaliteit. De waardering loopt van AA via A , B, C, D naar E. De beste waardering is Bodemlabel® is AA+ . Alle bovenstaande criteria worden is dat geval als “ zeer goed “ of “ meer dan gemiddeld beoordeeld. De + staat verder voor een meer dan gemiddelde duurzaamheid. Bij een Bodemlabel® E- moet worden gedacht aan een met spoed te saneren locatie met actuele blootstellings- en verspreidingsrisico’s. Ook andere ernstige tekortkomingen kunnen aanwezig zijn waar met spoed iets aan moet worden gedaan om het gebruik van de bodem weer in overeenstemming te laten komen met het huidig gebruik.

Als er door de opsteller van het Bodemlabel® een doorslaggevende beperking is gevonden, kan zelfs een N worden gegeven voor Niet geschikt. Dit wordt natuurlijk met redenen onderbouwd. Er zullen dan eerst maatregelen zoals ophoging of bodemsanering aan de orde zijn, voordat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik.  

Het Bodemlabel® geeft een goede indicatie van de te verwachten bodemkwaliteit en geeft voldoende zekerheid bij een overdacht van een perceel. Voor een omgevingsvergunning is er bewijsmateriaal nodig wat alleen door het uitvoeren van een bodemonderzoek NEN 5740 kan worden verkregen.

Toelichting Bodemlabel®
Het Bodemlabel® wordt volgens een methodiek opgesteld en gebruikt door Landview BV. Binnen enkele dagen is hiermee vaak voldoende duidelijkheid te verschaffen over de te verwachten bodemkwaliteit. De waardering loopt van AA via A , B, C, D naar E.

De beste waardering is Bodemlabel®  is AA+ . Alle bovenstaande criteria worden is dat geval als “ zeer goed “ of “ meer dan gemiddeld “ beoordeeld.

Bij een Bodemlabel®  A  zijn er kleine verontreinigingen of tekortkomingen geconstateerd welke niet tot gebruiksbeperkingen leiden. Het Bodemlabel® kan op deze wijze verschillen aangeven tussen te koop staande objecten terwijl dit uit de chemische bodemkwaliteit en geschiktheid niet naar voren komt.

Voor een bedrijfsterrein kan een Bodemlabel® B prima in orde zijn.  

Bij een toegekend Bodemlabel® C is er onvoldoende bekend over vooral de chemische bodemkwaliteit. Met het gericht nemen en analyseren van monsters zullen meer argumenten moeten worden verzameld om tot een goed oordeel te komen.

Als een Bodemlabel D wordt toegekend zijn er dusdanige gebreken in de bodem aanwezig, dat er bij graafwerk en (her)ontwikkeling hogere extra kosten te verwachten zijn, dan dat er sprake zou zijn van “ schone grond ” .  

Bij een Bodemlabel® E- moet worden gedacht aan een met spoed te saneren locatie met actuele blootstellings- en verspreidingsrisico’s. Ook een andere ernstige tekortkomingen kunnen aanwezig zijn waar met spoed iets aan moet worden gedaan om het gebruik van de bodem weer in overeenstemming te laten komen met het huidig gebruik.

We denken dat hiermee de overdrachtsmarkt voor woningen en bedrijven met percelen grond kan worden gestimuleerd. De ene kavel is nu eenmaal wat beter dan de andere. Het concept is nieuw en momenteel geven daarom vakgenoten commentaar op het waarderingssysteem van Landview BV. De onderliggende rekenmethode is door “ matchen “ (= afstemmen) tot stand gekomen aan de hand van een groot aantal concrete situaties in de praktijk.

Het Bodemlabel® is door landview BV geregistreerd in de Benelux als intellectueel eigendom onder inschrijvingsnummer 0919302 met nummer 1247408. Het Bodemlabel®  mag alleen door Landview BV worden opgesteld volgens een vaste methodiek en onder die naam worden gebruikt.

Bij ieder Bodemlabel® wordt een nadere toelichting gegeven. Het Bodemlabel® kan relatief eenvoudig door Landview BV worden aangepast onder vermelding van de nieuwe bekende feiten en omstandigheden op een perceel.

Landview BV,
Hoorn, 1 september 2016.

Landview Bodemonderzoek

De Factorij 32F
1689 AL Zwaag

T : 0229 246787
E: info@landview.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Offerte aanvragen

Vul het offerte aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een offerte van ons.

Leveringsvoorwaarden

Certificaten

Hier kunt u de verschillende certificaten downloaden

Privacy

Landview gebruikt  de klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: Het zo goed mogelijk verwerken van uw aanvraag en u zo goed mogelijk informeren. Landview verstrekt of verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.
Landview is tegen spammen