Landview BV is een gecertificeerd bodem onderzoeksbureau. Sinds 1986 heeft Landview meer dan 19.000 locaties in Nederland onderzocht waarvan het grootste deel in Noord Holland.

U bent hier

Home

Leveringsvoorwaarden

Art.1. Rechtsverhouding
Voor zover in deze leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken, is op alle opdrachten de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 van toepassing.       

Art.2. Werkzaamheden
De werkzaamheden die door opdrachtnemer in het kader van milieukundig bodemonderzoek worden uitgevoerd, betreffen uitsluitend die, welke normaal bij de uitvoering van handmatige boringen gebruikelijk zijn. Bijkomende werkzaamheden kunnen zijn: het inmeten en waterpassen van boorpunten, het opgraven ter verkenning van de ligging van kabels en leidingen, het verrichten van graaf- en sloopwerk, het verwijderen van verhardingen, het doorboren van betonvloeren, het opruimen van obstakels, het verrichten van herstelwerkzaamheden van terreinen, wegen, bruggen, hekwerken, gebouwen enzovoorts.

Het afvoeren van bij boorwerk vrijkomende grond en dergelijke worden door of namens de opdrachtgever uitgevoerd, indien en voor zover deze werkzaamheden niet in de aanbieding zijn opgenomen.

Art.3. Vergunningen en toestemming voor betreding terrein
Door of vanwege de opdrachtgever zal worden gezorgd voor de nodige vergunningen onder andere voor het gebruiken van wegen naar en van het werkterrein en voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het terrein. Kosten ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van de vereiste vergunningen of kosten als gevolg van procedures voor betreding van terreinen, zoals wachttijden en extra transport, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art.4. Tekeningen en ondergrondse infrastructuur
Door of vanwege de opdrachtgever zal worden gezorgd voor actuele tekeningen van de onderzoekslocatie. Tevens dient informatie over de aanwezigheid en de juiste ligging van kabels en leidingen op het te onderzoeken terrein te worden overlegd. Een KLIC - melding zal tegen kosten door de opdrachtnemer worden verzorgd voor  de uitvoering van grondwerk op openbaar terrein. Kosten ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van de vereiste tekeningen of kosten door het ontbreken van gegevens waardoor ondanks de genomen zorgvuldige maatregelen schade ontstaat, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art.5. Transport
De aan- en afvoerkosten van materieel en apparatuur zijn opgenomen in de opdracht, mits de onderzoekspunten zonder speciale maatregelen bereikbaar zijn. Wanneer bijzondere maatregelen moeten worden getroffen, zijn alle daaraan verbonden kosten, ook de kosten voor  wachttijden, voor rekening van de opdrachtgever.

Art.6. Hindernissen
Indien bij de uitvoering van de boorwerkzaamheden blijkt dat er hindernissen in de bodem voorkomen, waardoor een normale voortzetting van de boring niet mogelijk is, heeft opdrachtnemer het recht deze boorplaats te verlaten en in de onmiddellijke omgeving een nieuwe boring uit te voeren. Als opnieuw hindernissen worden geconstateerd, zal de inzet van mechanische hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Onder hindernissen wordt vooral verstaan de aanwezigheid van verhardingen en puinlagen. De hiermee verband houdende extra kosten aan tijd en inzet van materieel zijn, voor zover niet in de aanbieding opgenomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art.7. Prijs
De prijs is gebaseerd op de bij opdrachtnemer gebruikelijke onderzoeksmethoden. Voor veranderingen, verfijningen of verdiepingen van het onderzoek op verzoek van de opdrachtgever, welke afwijken van de gebruikelijke onderzoeksmethode, kan de opdrachtnemer een meerprijs bedingen. Leges en kosten van de overheid of regionale milieudiensten worden apart onder vermelding aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Art.8. Betaling
Alle betalingen dienen op de door Landview BV aangegeven wijze, binnen 30 dagen, na de factuurdatum te geschieden, tenzij anders aangegeven en overeengekomen. Opdrachtgever is niet bevoegd enig bedrag wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Landview BV in mindering te brengen. Alle door Landview BV geleverde goederen en diensten blijven eigendom van Landview BV, totdat deze volledig zijn betaald.

Art.9. Incassokosten
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij gehouden, zonder verdere ingebrekestelling, om naast de hoofdsom tevens incassokosten en de op dat moment geldende wettelijke rente over de hoofdsom te betalen. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, ten laste van de opdrachtgever. De incassokosten worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom tot € 2.500,00, met een minimum van € 40,00. Over de volgende € 2.500,00 is dit 10 % terwijl over de volgende € 5.000,00 5 % verschuldigd is. Een en ander is conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten van 1 juli 2012.

Art.10. Reclames
Indien de opdrachtgever kritiek of reclames heeft ten aanzien van de inhoud van het door Landview BV uitgebrachte rapport, dient hij dit schriftelijk binnen 15 dagen na ontvangst van het rapport aan de opdrachtnemer kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van het rapport en worden wijzigingen en aanvullingen alleen tegen de gebruikelijke tarieven doorgevoerd. Het indienen van kritiek of reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van de opdrachtnemer.

Art.11. Overmacht
In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan: elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakomen van enige verplichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Gezien uitvoering van werkzaamheden in de buitenlucht kunnen extreme weersomstandigheden tevens als overmacht worden gezien. De uitvoering van de werkzaamheden zal zo spoedig mogelijk bij meer redelijke weersomstandigheden worden aangevangen.

Art.12. Auteursrechten en intellectueel eigendom
Het auteursrecht op de door Landview BV uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij Landview BV. Zonder uitdrukkelijk toestemming van Landview BV zullen door een opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig ander materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Landview BV berust uitsluitend bij Landview BV. De opdrachtgever is niet gerechtigd om (delen) van het rapport van Landview BV te kopiëren en / of te vermenigvuldigen of  te vertalen zonder controle door Landview BV.

Het vervaardigen en uitgeven van certificaten BodemLabel® is uitdrukkelijk voorbehouden aan Landview BV en worden voorzien van de verificatiecode die alleen door Landview BV kan worden bevestigd. De  beoordelingsmethode en berekeningswijze zijn het intellectueel eigendom van Landview BV.

Art.13. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schaden, alsmede de hieraan verbonden gevolgen, aan werk of eigendommen van opdrachtgever of van derden, ontstaan door de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot het bedrag van de aanneemsom, verminderd met de kosten en het uitbestede werk zoals chemische analyses. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken, die derden ter zake van de in dit artikel genoemde schaden, alsmede de hieraan verbonden gevolgen, tegen haar doen gelden.

Art.14. Annulering opdracht
Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, worden de tot dan toe gemaakte kosten door de opdrachtnemer in rekening gebracht, vermeerderd met 10 % van de aanneemsom.

Art.15. Geschillen
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten en op de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Alkmaar, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Landview BV,
1 september 2016, Hoorn.

Download de leveringsvoorwaarden als .pdf document (133 kB)

Landview Bodemonderzoek

De Factorij 32F
1689 AL Zwaag

T : 0229 246787
E: info@landview.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Offerte aanvragen

Vul het offerte aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een offerte van ons.

Leveringsvoorwaarden

Certificaten

Hier kunt u de verschillende certificaten downloaden

Privacy

Landview gebruikt  de klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: Het zo goed mogelijk verwerken van uw aanvraag en u zo goed mogelijk informeren. Landview verstrekt of verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.
Landview is tegen spammen