Landview BV is een gecertificeerd bodem onderzoeksbureau. Sinds 1986 heeft Landview meer dan 19.000 locaties in Nederland onderzocht waarvan het grootste deel in Noord Holland.

U bent hier

Home

Bodemonderzoek

Landview BV verricht gecertificeerd bodemonderzoek volgens de door de overheid vastgestelde richtlijnen (NEN 5740, NEN 5707 (asbest in grond) en NEN 5720 (slibonderzoek). Landview BV is gecertificeerd voor monstername conform BRL SIKB 2000 en voor de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. KIWA ziet er regelmatig op toe dat we volgens de protocollen werken.

Bouwvergunning
Voor het verkrijgen van een bouwvergunning heeft de gemeente de bevoegdheid een bodemonderzoek te eisen. Deze regeling is in 1993 in de Bouwverordening opgenomen om te voorkomen dat op verontreinigde grond wordt gebouwd. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen. De overheid heeft deze opgesteld om een zekere mate van overeenstemming in onderzoeksinspanning te verkrijgen. Met een historisch onderzoek wordt eerst nagegaan of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig kan zijn. Als geen verontreiniging te verwachten is, zijn de aantallen boringen en uit te voeren analyses op geselecteerde stoffen van de grond- en grondwatermonsters in de NEN 5740 vastgesteld. De stoffenpakketten zijn aangepast als gevolg van voortschrijdende wetenschappelijke en maatschappelijke getoetste inzichten. Als een ondergrondse olietank aanwezig is welke verwijderd moet worden, wordt niet meer alleen naar de aanwezigheid van olieproducten gekeken. Ook andere stoffen zijn bij toetsing aan de ARBO regels namelijk van belang. Verder worden belangrijke aandachtspunten als gedempte sloten en puinhoudende grond ook in het onderzoek betrokken.

Milieuvergunning
Voor de aanvraag van een vergunning in het kader van het Activiteitenbesluit (de voormalige Wet Milieubeheer) kan het noodzakelijk zijn dat de bodemkwaliteit moet worden vastgelegd. Dit wordt een Nul - situatie bodemonderzoek genoemd welke als basis wordt gebruikt bij toetsing middels herhalingsonderzoek in de toekomst. Vastgesteld wordt dan of de activiteiten van het desbetreffende bedrijf in de verstreken periode tot bodemverontreiniging hebben geleid. De vastlegging van de nul - situatie is daarmee ook in het belang van de vergunninghouder. Als namelijk blijkt dat de bodem reeds verontreinigd is, kan de vergunninghouder bij een toekomstig onderzoek aantonen dat de bedrijfsactiviteiten, sinds het vastleggen van de nul - situatie, niet of slechts ten dele hebben geleid tot de dan geconstateerde verontreiniging.

Aankoop en verkoop van onroerend goed
Bij een transactie waarbij de grond betrokken is, kunnen de kopende en de verkopende partij overeenkomen een bodemonderzoek te laten verrichten. Hiervoor geldt zelfs een wettelijke verplichting als de verkopende partij aanwijzingen heeft, of zou kunnen hebben, voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. In verband met de wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar stelt de kopende partij steeds vaker ook een bodemonderzoek in als er geen directe aanwijzingen zijn voor bodemverontreiniging. Een bodemonderzoek is vaak ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een lening, een hypotheek of een verzekering.
Een aandachtspunt bij overdracht is tevens de aanwezigheid van asbest. Dit in het verleden veelvuldig toegepaste materiaal is vaak verwerkt in materialen in onroerend goed van voor 1993. Na sloop kan in het verleden dan ook asbest in de grond terecht zijn gekomen. Om deze reden wordt eerst een historisch onderzoek naar mogelijk voorkomen van asbest aanbevolen. In de nieuwe regelgeving inzake asbest wordt door de provincie Noord-Holland dergelijk onderzoek in veel gevallen verplicht gesteld.

De procedure van offerte tot uw geschiktheidverklaring
Na uitvoering van het historisch onderzoek naar mogelijk voorkomen van bodemverontreiniging wordt een boorplan volgens de NEN 5740 richtlijnen opgesteld. Na goedkeuring van de begroting wordt een afspraak voor het veldonderzoek gemaakt. Voor een locatie met een oppervlakte tot 500 m2 worden 2 boringen tot 0.5 m, 1 tot circa 1 m en 1 tot circa 3 m minus maaiveld uitgevoerd. De grondmonsters worden genomen in lagen van 0.5 m. De diepe boring wordt met een peilbuis van PVC afgewerkt. Pas na een week is het evenwicht in de bodem weer voldoende hersteld voor het nemen van een representatief grondwatermonster. De monsters worden onderzocht door een gespecialiseerd laboratorium op pakketten stoffen die door de overheid zijn aangewezen. Voor al deze stoffen bestaan toetsingswaarden welke afhankelijk zijn van het gebruik van de locatie. Voor industrieterrein gelden hogere waarden dan voor het gebruik “wonen met tuin”. Als deze waarden worden overschreden, is de bodem niet geschikt voor het beoogde gebruikstype. De gehele procedure neemt vanaf het veldonderzoek tot aan de eindrapportage zo'n drie weken in beslag.

Waarom het bodemonderzoek door Landview laten uitvoeren?
Sinds 1986 heeft Landview BV op circa 16.000 locaties in Noord-Holland bodemonderzoek uitgevoerd. Hiermee heeft Landview BV natuurlijk een grote ervaring opgebouwd in veel verschillende situaties. Alhoewel de richtlijnen voor bodemonderzoek in deze periode aanzienlijk zijn gewijzigd, heeft Landview BV altijd van geval tot geval met de opdrachtgever bekeken hoe het onderzoek het beste aan de wettelijke richtlijnen kan voldoen. Gedegen historisch onderzoek is hiervan van groot belang. Landview BV stelt voor elke onderzoekslocatie een onderzoeksplan op dat bestaat uit een selectie van boorlocaties en te analyseren grond en grondwatermonsters. Indien noodzakelijk wordt dit in nauw overleg met de Milieudiensten gedaan, om eventuele aanvullende eisen naderhand te voorkomen. Uiteraard worden deze instanties alleen met instemming van de opdrachtgever benaderd. Bij het veldonderzoek, dat altijd door KIWA-gecertificeerde medewerkers wordt uitgevoerd, wordt altijd alert op afwijkingen als asbest, olie of puinverhardingen gereageerd. De veldmedewerkers hebben de cursus asbestherkenning gevolgd. Indien noodzakelijk wordt asbestverdacht materiaal verzameld voor een eerste indicatie of er mogelijk verhoogde risico’s zijn.

Als bodemverontreiniging wordt aangetroffen, wordt bij Landview BV stapsgewijs nagegaan wat de omvang en de mogelijke risico's zijn. Het beoogde gebruik wordt tevens in een vroeg stadium bij deze afweging betrokken. Als de risico's niet verantwoord zijn volgens de laatste gangbare regels van de overheid, worden maatregelen uitgewerkt in een saneringsplan om toch tot een zo hoogwaardig mogelijk gebruik van de steeds schaarser wordende grond te komen.

Voor meer informatie kunt u vragen naar één van de projectleiders.

Landview Bodemonderzoek

De Factorij 32F
1689 AL Zwaag

T : 0229 246787
E: info@landview.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Offerte aanvragen

Vul het offerte aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een offerte van ons.

Leveringsvoorwaarden

Certificaten

Hier kunt u de verschillende certificaten downloaden

Privacy

Landview gebruikt  de klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: Het zo goed mogelijk verwerken van uw aanvraag en u zo goed mogelijk informeren. Landview verstrekt of verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.
Landview is tegen spammen