Landview BV is een gecertificeerd bodem onderzoeksbureau. Sinds 1986 heeft Landview meer dan 19.000 locaties in Nederland onderzocht waarvan het grootste deel in Noord Holland.

U bent hier

Home

Saneren

Als uit bodemonderzoek naar voren is gekomen, dat er aanwijzingen zijn voor een ernstige bodemverontreiniging, zal door middel van een nader onderzoek moeten worden nagegaan, wat de omvang van het probleem is en of ontoelaatbare risico's voor de mens en / of het ecosysteem ("de natuur") aanwezig zijn. Met het vanuit de overheid voorgeschreven modelberekening Sanscrit kunnen de risico‘s worden nagegaan, als de verontreiniging voldoende in kaart is gebracht.

Onze ervaring in Noord-Holland is dat in veel gevallen blijkt dat de omvang beperkt is of dat de risico's meevallen.  Als er wel risico's zijn, zal het nemen van aanvullende stappen moeten worden overwogen. In een saneringsplan worden deze nadere stappen verder onderzocht en uitgewerkt. Bij saneren wordt meestal aan graafwerk gedacht en de afvoer van verontreinigde grond. Vaak is dit zeer effectief voor een snelle verbetering. Onafhankelijke milieukundige begeleiding conform BRL SIKB 6000 is hierbij onontbeerlijk, zodat de afgraving strikt beperkt blijft tot de vervuilde delen.

Bij de uitvoering van de sanering zal met nieuwe metingen moeten worden nagegaan wat de vorderingen zijn (processturing). Tijdens de sanering wordt de veiligheid in acht genomen van alle betrokkenen. Het milieukundig begeleiden van saneringen en monitoren behoort daarmee ook tot de kernactiviteiten van Landview BV. Als Landview BV tevens de directievoering doet bij uw sanering en de link is tussen de opdrachtgever, alle uitvoerenden en het bevoegd gezag, is dit een hele zorg minder!

Toch zijn ook minder ingrijpende methoden mogelijk. Hierbij kunnen we denken aan versnelde biologische afbraak met bacteriën. Olieverontreinigingen en verontreinigingen met gechloreerde koolwaterstoffen (Tri en Per) worden steeds vaker met succes op deze wijze aangepakt. Voordeel is dat gebouwen kunnen blijven staan en nieuwbouw door kan gaan. In dergelijke innovatieve projecten werken we nauw samen met specialisten.

Bij een verontreiniging met zware metalen in het grondwater bijvoorbeeld, waar geen duidelijke oorzaak voor is aan te wijzen en geen directe risico's voor de volksgezondheid zijn, kan monitoren een oplossing zijn. Dit is het herhaald uitvoeren van dezelfde metingen met als doel na te gaan of de verontreiniging toeneemt of juist minder wordt. Ook bij olie overslag en installaties en tankstations wordt door middel van monitoren bijgehouden of mogelijk bodemverontreiniging optreedt. Als dan een verontreiniging wordt geconstateerd, kan door sneller ingrijpen erger mogelijk worden voorkomen. Landview BV heeft op diverse locaties monitoringsprogramma's lopen en kan u ervaring en expertise bieden.

Graag zijn we bereid uw concrete vragen naar onze diensten in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit te beantwoorden. Mail uw vraag naar: info@landview.nl.

Landview Bodemonderzoek

De Factorij 32F
1689 AL Zwaag

T : 0229 246787
E: info@landview.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Offerte aanvragen

Vul het offerte aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een offerte van ons.

Leveringsvoorwaarden

Certificaten

Hier kunt u de verschillende certificaten downloaden

Privacy

Landview gebruikt  de klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: Het zo goed mogelijk verwerken van uw aanvraag en u zo goed mogelijk informeren. Landview verstrekt of verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.
Landview is tegen spammen