Landview BV is een gecertificeerd bodem onderzoeksbureau. Sinds 1986 heeft Landview meer dan 19.000 locaties in Nederland onderzocht waarvan het grootste deel in Noord Holland.

U bent hier

Home

Slibonderzoek

Voor het handhaven van de noodzakelijke afvoer van regenwater is het noodzakelijk dat sloten regelmatig worden uitgebaggerd. In niet alle gevallen kan de bagger op de aangrenzende percelenworden toegepast, omdat zich hierin te hoge concentraties aan verontreinigende stoffen bevinden. Een slibonderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is.

Voor het doen van een goed slibonderzoek zijn twee zaken van groot belang, namelijk de juiste kennis naar welke stoffen onderzoek dient te gebeuren en de juiste uitrusting. Landview BV is gecertificeerd voor slibonderzoek volgens het BRL SIKB 2003 protocol. De aanpak van het slibonderzoek is volgens de, van overheidswege opgelegde, norm NEN 5720. Daarin staan de aantallen te nemen monsters en de te onderzoeken stoffen beschreven.

Na monstername om de circa 50 m, bij een lijnvormige waterloop zoals een sloot, worden één of meerdere mengmonsters op een groot aantal stoffen door een laboratorium onderzocht. Deze te onderzoeken stoffen zijn zware metalen, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK), minerale olie en resten van bestrijdingsmiddelen (EOX, PCB's, OCB's of HCB's). In West-Friesland, maar natuurlijk ook in andere gebieden, is, met name in de boomgaarden, jarenlang DDT/DDD/DDE (vanaf 1920 tot circa 1985) als gewasbeschermingsmiddel gebruikt. Wegens de slechte natuurlijke afbraak vinden we deze stoffen vaak nog in het slib terug. Om deze reden is het beter om met een goed onderzoek dit voor de toekomst voldoende uit te sluiten.

Ook andere aandachtspunten kunnen uit historisch onderzoek of tijdens het slibonderzoek naar voren komen. Ook nabij olietanks kan de kwaliteit van het slib (aanwezigheid minerale olie) minder zijn. Toepassing van het slib op de wal is dan volgens de milieuregelgeving niet altijd mogelijk.
Door middel van een verkennend slibonderzoek moet de kwaliteit dus eerst worden nagegaan voordat het baggerwerk mag gebeuren. We hebben uiteindelijk allemaal zorgplicht om de bodem zijn goede eigenschappen te laten behouden.
 
Uit het verleden kan ook asbest in het slib zijn gekomen. Naar deze stof, die bij inademen schadelijk is, heeft in het verleden te weinig onderzoek plaatsgevonden. Tegenwoordig is onderzoek naar asbesthoudendheid verplicht. Veel slibonderzoek uit het verleden is hierdoor onvolledig geweest. Er zal aanvullende bemonstering en onderzoek moeten gebeuren. De veldwerkers van Landview zijn gecertificeerd voor het doen van asbestonderzoek volgens de norm NEN 5707 inzake asbestonderzoek in bodem. In opdracht van het ministerie van VROM is er inmiddels een uniform protocol voor monsterneming van asbest in waterbodem en baggerspecie (NTA 5727) verschenen.

Doorgaans zullen geen grote kwaliteitsverschillen binnen een sloot optreden. Bij grotere wateroppervlakten en in een jachthaven kan dit echter wel het geval zijn. Als meerdere kwaliteiten slib aanwezig kunnen zijn, zullen de monsterpunten middels GPS moeten worden ingemeten. Op die wijze kunnen mogelijk verwerkingskosten tijdens de baggerwerkzaamheden worden uitgespaard.

Landview BV is een onafhankelijk onderzoeksbureau. De uitvoering van baggerwerk doen wij niet zelf, waardoor er geen belangenverstrengeling plaatsvindt.

Graag zijn we bereid uw concrete vragen naar onze diensten in het kader van het slibonderzoek te beantwoorden. Mail ze naar: info@landview.nl.

Landview Bodemonderzoek

De Factorij 32F
1689 AL Zwaag

T : 0229 246787
E: info@landview.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur

Offerte aanvragen

Vul het offerte aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een offerte van ons.

Leveringsvoorwaarden

Certificaten

Hier kunt u de verschillende certificaten downloaden

Privacy

Landview gebruikt  de klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: Het zo goed mogelijk verwerken van uw aanvraag en u zo goed mogelijk informeren. Landview verstrekt of verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.
Landview is tegen spammen